La promoció de l’associacionisme és un dels principals objectius del CJV, tal com es reflecteix als nostres estatuts, i els projectes dedicats a aquesta fnialitat són els més identificatius del Consell.

Des del CJV creiem que formar en participació i fomentar l'associacionisme juvenil és un pilar bàsic per construir una societat democràtica on els i les joves siguen protagonistes i agents actius del canvi social que necessitem per a conviure en una societat igualitària, solidària i democràtica.

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són:

- Informar i assessorar en matèria associativa a joves de la ciutat de valència, així com a les entitats membre del CJV.
- Donar suport tècnic i logístic a les entitats membres del CJV.
- Acostar als i les joves el món associatiu de la seua ciutat.
- Promocionar l’associacionisme juvenil a la nostra ciutat.
- Foment de la participació juvenil en la vida política i social.
- Crear espais de formació, reflexió i trobada entre les entitats membres del CJV mitjançant la convivència i l'aprenentatge comú.
- Donar a conèixer les entitats del CJV i el seu treball.
- Augmentar el nombre d'entitats membre actives en el CJV.